Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem https://highwayautomotive.eu/pl/ (Strona), prowadzonej przez Highway Automotive  Sp. z o. o. w Niepołomicach (Administrator). Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób (Użytkownik). Na Stronie znajdują się informacje dotyczące Administratora, naszych produktów, wzory dokumentów, stosowane przy zawieraniu umów wzorce umowne (Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostaw i Zapłaty, Warunki Gwarancji, Warunki Przyjęcia Kaucji). Strona umożliwia podjęcie kontaktu z nami oraz otrzymywanie wspomnianych materiałów.

Polityka obejmuje również kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników związane z prowadzeniem przez nas kont na portalach społecznościowych Instagram, Facebook, LinkedIn (Portale). W Polityce znajdują się także informacje na temat stosowanych przez nas plików cookies oraz narzędzi analitycznych i marketingowych.

 

Informacje podstawowe dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) (art. 13 ust. 1 i ust. 2) informujemy, że:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych  jest Highway Automotive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 10A, 32-005 Niepołomice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000352815, posiadająca nr NIP: PL6793031902, REGON: 121185550, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 PLN.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grabska 10A, 32-005 Niepołomice lub drogą elektroniczną pod adresem: office@highwayautomotive.eu.

 

 1. Źródła pochodzenia danych

Dane możemy otrzymać od Pana/Pani poprzez wypełnienie dostępnego na

Może Pan/Pani do nas również napisać lub zadzwonić – z wykorzystaniem podanych na Stronie lub w tej Polityce Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych.

Ponadto dane osobowe możemy uzyskać od Pana/ Pani za pośrednictwem Portali, a także po udzieleniu zgody na stosowane na Stronie narzędzia analityczne oraz marketingowe i ich cookies.

 

 1. Sposoby ochrony danych osobowych

Administrator zapewnia, że ochrona oraz bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych są ważnym elementem w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz są brane pod uwagę przy projektowaniu stosowanych procedur oraz rozwiązań.

 

Realizując te założenia zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, które to środki są adekwatne do ryzyka naruszenia Pana/Pani praw i wolności.

Między innymi zabezpieczono dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym zabraniem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

Pana/Pani dane udostępniane są podmiotom trzecim z zachowaniem przepisów prawa, w sytuacji, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia działalności Administratora, a dostęp do Pana/Pani danych u Administratora mają pracownicy  i współpracownicy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia  i podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności.

Szanujemy przysługujące Panu/Pani prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a nasze rozwiązania techniczne są zgodne z aktualnym stanem techniki.

Administrator wdrożył również odpowiednie procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, a także zasady zgłoszenia naruszenia do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 

 • 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:

 • prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia z nami umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w tym odpowiedzi na kontakt potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne produkty/usługi.

 

 • artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie.

 • marketing bezpośredni własny:
 1. odpowiadanie na kontakt podjęty za pośrednictwem formularza kontaktowego i adresów dostępnych na Stronie – w sprawie zapytań dotyczących działalności Administratora,
 2. przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych produktów/usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy,
 3. uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników dla poprawy jakości Strony i korzystania ze niej;
 4. prowadzenie działalności i promocja na Portalach;
 • zapewnienie bezpiecznego działania Strony i jej funkcjonalności.

 

 1. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane przechowywane będą przez okres realizacji celów objętych prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, chyba że w związku z wniesieniem przez Pana/Panią sprzeciwu będziemy zobowiązani do wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych.

W zakresie sprzedaży produktów i realizacji oferowanych przez nas usług – przez okres negocjacji, zawierania i wykonania umowy.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w ramach działalności gospodarczej na zasadzie powierzania im przetwarzania, w jego imieniu, danych, którymi dysponuje tj.: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe (np. poczta elektroniczna, programy i aplikacje do planowania i zarządzania danymi typu CRM, obsługa formularzy na Stronie), dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, firmy świadczące usługi wdrożeniowe i serwisowe oprogramowania, dostawcy usług analitycznych dot. Strony, firmy prowadzące Portale.

 

Odbiorcami danych są także podmioty współpracujące z Administratorem w ramach działalności gospodarczej jako niezależni administratorzy danych osobowych, posiadający własne podstawy do ich przetwarzania, tj.: firmy kurierskie, poczta.

 

 1. Informacja o ewentualnym obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania bezpośrednio innemu administratorowi),
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi odnośnie przetwarzanie danych osobowych,
 6. nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa,

zgodnie z treścią RODO. W celu realizacji tych praw skontaktuj się z Administratorem pod adresem podanym w pkt 1 tej Polityki.

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –uzasadniony interes Administratora, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Wówczas Administrator nie może dłużej przetwarzać Pana/Pani danych, chyba że wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jednakże, w zakresie w jakim, w ramach uzasadnionego interesu Administratora, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas Administratorowi nie wolno przetwarzać danych do takich celów.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Profilowanie

Stosujemy narzędzia marketingowe, które swoim działaniem obejmują również profilowanie. Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w celu analizy lub prognozy niektórych informacji o Użytkowniku (np. zainteresowanie konkretnym produktem/usługą, składane zamówienia). Ma ono na celu optymalizację działania Strony, podniesienie trafności wyświetlanych reklam oraz efektywne kierowanie do Ciebie naszego przekazu marketingowego w sieci. Innymi słowy, Administrator wie, czy Użytkownik trafił na naszą stronę za pośrednictwem danego narzędzia reklamowego i może wyświetlać reklamy w sieci nawiązujące do Pana/Pani aktywności na Stronie. Korzystając z tych technik nie otrzymujemy od usługodawców informacji powiązanych z indywidualnymi Użytkownikami. Profilowanie to nie wywołuje więc skutków prawnych wobec Pana/Pani, ani też nie wywiera na Pana/Panią innego istotnego wpływu o podobnym charakterze. Profilowanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (zgoda na pliki cookies reklamowe).

 

W pewnym zakresie profilowanie wykorzystywane jest przy okazji naszej działalności na LinkedIn. Odbywa się to jednak w oparciu o politykę tego Portalu, a użytkownicy LinkedIn mogą dostosować zakres otrzymywanych przez siebie informacji do własnych kryteriów/preferencji poprzez ustawienia prywatności udostępnione im na Portalu. Więcej na ten temat w pkt. 17. Konto na Portalu LinkedIn.

 

 1. Zakres terytorialny przetwarzania danych

Zasadniczo Pana/Pani dane przetwarzane są na trenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obejmującego państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Do przekazywania danych poza EOG dochodzi natomiast w związku prowadzeniem przez nas kont na Portalach.

 

Transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Nasi partnerzy występują tutaj w większości jako podmioty przetwarzające dane lub też jako współadministratorzy danych, którzy bezpośrednio lub pośrednio przekazują dane poza EOG. W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe, techniczne środki bezpieczeństwa. Dalsze informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z nami pod adresami wskazanymi w ust.1 tej Polityki lub dostępnymi na Stronie.

Przy braku potwierdzenia przez Komisję w drodze decyzji odpowiedniego poziomu ochrony, transfer danych do państw trzecich, wiąże się z pewnym ryzykiem dla osób, których dane dotyczą. W państwach tych obowiązują inne zasady przetwarzania danych niż w UE, a w konsekwencji zakres praw przysługujących tym osobom w odniesieniu do ich danych może być uszczuplony, bądź też niektóre prawa mogą okazać się niemożliwe do wyegzekwowania.

 

Funkcjonalności Strony gromadzące dane osobowe

 1. Formularz kontaktowy na Stronie. Kontakt przy pomocy adresów dostępnych na Stronie

Może Pan/Pani szybko i sprawnie skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie lub napisać bądź zadzwonić wykorzystując adresy podane na Stronie w zakładce Kontakt. Przesłanie do Administratora wypełnionego formularza/przekazanie informacji przy pomocy dostępnych adresów oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu danych podanych w formularzu/kontakt zwrotny przy użyciu tego samego, lub wskazanego w przekazanej do nas informacji kanału komunikacji, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta jest dobrowolna – szanujemy Pana/Pani prywatność i to Pan/Pani decyduje o nawiązaniu kontaktu z Administratorem.

Zgodę można odwołać w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem przy pomocy adresów dostępnych na Stronie, lub w tej Polityce. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez Administratora na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni własny].

 1. Pliki cookies

Podczas korzystania ze Strony w Pana/Pani urządzeniu instalowane są tzw. pliki cookies. Przez pliki cookies należy rozumieć krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zamieszczane w urządzeniach końcowych Użytkowników podczas korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane przez Administratora pliki cookies mają następujące funkcje:

 • możliwość bezpiecznego używania Strony oraz korzystania z jej dostępnych funkcjonalności (pliki cookies niezbędne); uruchamiane są automatycznie po wejściu na Stronę; ich działanie nie wymaga Pana/Pani zgody;
 • zebranie informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony (otrzymujemy zanonimizowane dane statystyczne) w celu poprawy jakości Strony i korzystania ze niej, analizy konwersji (działanie Matomo – pliki cookies analityczne);
 • prowadzenie kampanii marketingowych w sieci, w tym spersonalizowanych za pomocą profilowania, sprawdzanie efektywności i optymalizacja reklam- działanie Facebook Pixel (pliki cookies marketingowe); pliki te nie są uruchamiane do czasu udzielenia przez Ciebie zgody.

 

Zasadnicze rodzaje plików cookies, które można wyróżnić ze względu na czas ich przechowywania:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zmiany ustawień w przeglądarce;
 • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi do 2 lat.

 

Cookies analityczne i marketingowe nie zostają uaktywnione do czasu wyrażenia przez Pana/Pani zgody na ich stosowanie w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgody można udzielić przez kliknięcie opcji Akceptuj wszystkie pliki cookies, która powoduje udzielenie zgody na stosowanie wszystkich plików cookies używanych na Stronie, bądź kliknięcie przycisku Ustawienia plików cookies, który otwiera możliwość udzielenia, bądź nie, zgody na pliki cookies analityczne i/lub marketingowe. Zgoda jest dobrowolna i można ją wycofać poprzez zmianę tych ustawień na Stronie (odnośnik Ustawienia plików cookies w stopce Strony) lub wyczyszczenie plików cookies na swoim urządzeniu, co spowoduje powrót do pierwotnej opcji ustawień. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niezależnie od powyższych opcji zarządzania plikami cookies dostępnymi na Stronie, zmiany ustawień plików cookies można dokonać poprzez określenie warunków ich przechowywania lub dostępów przy pomocy ustawień oprogramowania przeglądarek internetowych, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies, bądź informować o każdorazowym ich przesłaniu na urządzenie końcowe oraz zmienić czas ich przechowywania. Należy pamiętać, że w związku z tym, że część cookies jest niezbędna do działania Strony, wyłączenie wszystkich plików cookies może wyłączyć niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie (np. wysłanie formularza kontaktowego).

 

Szczegółowe informacje na temat zarządzania różnymi plikami cookies  dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek internetowych.

 1. a) Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

b)Firefox>http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;

 1. c) Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 2. d) Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 3. e) Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 1. Narzędzie analityczne Matomo

Matomo to narzędzie analityczne typu open – source, wykorzystywane w celu analizowania sposobu, w jaki Pan/Pani korzysta ze Strony, zliczania ilości wejścia na Stronę, analizy konwersji. Na podstawie tak zebranych danych generowany jest raport nt. działania Strony.

Dane analityczne dostarczane przez Matomo stanowią wyłącznie własność Administratora, nie są zbierane ani analizowane przez inny podmiot, w szczególności zarządzający Matomo. Są one przechowywane na serwerach dostarczanych przez Matomo- w Niemczech- lub bezpośrednio na serwerach Administratora, dzięki czemu nie są przekazywane poza EOG.

Dane te otrzymujemy w wersji zanonimizowanej. Dodatkowo jest włączona funkcja możliwości zapisania lub wypisania się z śledzenia przez Matomo przez użytkownika Strony.

Dalsze informacje na temat działania Matomo i przetwarzania danych w ramach tego narzędzia znajdują się tutaj: https://matomo.org/

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora [marketing bezpośredni:  uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników].

 

 1. Konta na Portalu Facebook i Instagram

Administrator prowadzi konta (fanpage) na Portalu Facebook oraz Instagram, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą np. zostawić swoje wpisy, wiadomości, obserwować go, polecić lub „polubić”. Taka aktywność może skutkować przekazywaniem danych osobowych przez samych użytkowników. Administrator posiada również dostęp do statystyk oferowanych przez Facebook dla konta biznesowego, za pomocą którego prowadzony jest fanpage (statystyki przedstawiane są w formie anonimowej).

 

Podstawa przetwarzania danych z RODO: art. 6 ust. 1 pkt f) tj. uzasadniony interes [marketing bezpośredni własny].

 

Możliwość prowadzenia konta na Portalach dostarczana jest przez Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

 

Administrator oraz Meta Platforms są współadministratorami (w rozumieniu art. 26 RODO) określonych danych osobowych przetwarzanych w związku ze statystykami naszych stron na Portalach.

Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach naszej strony na Portalach, przekazywanych administratorowi strony, czyli w tym wypadku nam. Natomiast każde inne przetwarzanie danych osobowych w powiązaniu z nasza stroną na Facebooku/Instagramie lub związanymi z nią treściami, w przypadku którego brak jest wspólnego określenia celów i środków, dokonywane jest przez nas lub Meta Platforms osobno, jako niezależnych administratorów.

W ramach wspólnego administrowania, Meta Platforms odpowiada m. in za realizację praw osób wynikających z art. 15 do 21 RODO, wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO oraz dokonuje zgłoszeń i zawiadomień w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 i 34 RODO.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w zw. ze statystykami stron na Portalach, w tym podział obowiązków pomiędzy współadministratorów znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Meta Platforms występuje jako administrator lub współadministrator danych z Portalu, który przetwarza dane, lub posługuje się dalszymi przetwarzającymi, także w państwach trzecich – poza obszarem EOG.

 

Więcej na temat przetwarzania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy oraz Instagramie: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/. Możesz zarządzać danymi gromadzonymi na Facebooku tutaj: https://www.facebook.com/privacy/guide/collection/. Polityka cookies Instagrama dostępna jest pod adresem: https://help.instagram.com/1896641480634370/.

 

 1. Konto na Portalu LinkedIn

Prowadzimy także konto na portalu LinkedIn, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą np. zostawić swoje wpisy, wiadomości prywatne, obserwować nas oraz udostępniać nasz profil. Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez LinkedIn (tzw. Page Insights) dla konta biznesowego, za pomocą którego prowadzony jest nasz profil (statystyki takie przedstawiane są nam w formie anonimowej).

 

Podstawa przetwarzania danych z RODO: art. 6 ust. 1 pkt f) tj. nasz uzasadniony interes [marketing bezpośredni własny].

 

Możliwość prowadzenia konta na Portalu dostarczana jest nam przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

 

My oraz LinkedIn jesteśmy współadministratorami (w rozumieniu art. 26 RODO) danych osobowych przetwarzanych w związku ze statystykami naszej strony na Portalu. Zgodnie z założeniami umowy o współadministrowaniu danymi łączącej nas z LinkedIn, Portal odpowiada pod kątem RODO za kwestie związane ze statystykami, w tym wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 12-22 oraz 32-34 RODO. Oznacza to, że w powyższym zakresie, LinkedIn odpowiada m. in. za spełnianie obowiązku informacyjnego wobec użytkowników Portalu oraz umożliwienie im wykonywania ich praw. Wnioski w zakresie realizacji tych praw można kierować bezpośrednio do LinkedIn. W przypadku otrzymania takiego wniosku przez nas, przekażemy go do LinkedIn. LinkedIn dba także o bezpieczeństwo tego przetwarzania poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, Umowę o współadministrowaniu z LinkedIn znajdziesz tutaj https://www.linkedin.com/legal/l/page-joint-controller-addendum. Więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez LinkedIn https://security.linkedin.com/.

 

LinkedIn występuje jako administrator lub współadministrator danych z Portalu, który przetwarza dane, lub posługuje się dalszymi przetwarzającymi, także w państwach trzecich – poza obszarem EOG.

 

Więcej na temat przetwarzania danych przez LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Kontakt z IODO LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

 1. Narzędzie marketingowe Facebook Pixel

 

Stosujemy także narzędzie marketingowe o nazwie Facebook Pixel (i jego cookies) oferowane przez Facebook. Narzędzie to jest powiązane z naszym kontem marketingowym na Facebooku oraz ze Stroną. Pozwala ono na ocenę efektywności reklam wyświetlanych przez nas na Facebooku (tzw. konwersji – tego w jaki sposób reklamy i ich kliknięcia na Facebooku przekładają się na konkretne działania Użytkowników) oraz na wyświetlanie tych reklam na Facebooku w powiązaniu z określonymi działaniami, które Użytkownik podjął na Stronie. Wejście na Stronę za pośrednictwem piksela powoduje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W wyniku stosowania tego narzędzia nie otrzymujemy od Facebooka danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Pliki cookies Facebook Pixel są przechowywane przez okres do 2 lat.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni:  prowadzenie kampanii marketingowych, w tym spersonalizowanych za pomocą profilowania, sprawdzanie efektywności i optymalizacja reklam] – bazujący na Pana/Pani zgodzie na pliki cookies reklamowe – jeżeli jej udzieliłeś.

 

Usługi FB Pixel są przez Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

 

My oraz Meta Platforms Ireland Limited jesteśmy współadministratorami (w rozumieniu art. 26 RODO) określonych danych osobowych przetwarzanych w związku z FB Pixel.

 

W zakresie FB Pixel:

 1. odnośnie danych identyfikujące tożsamość osób, tj. ich imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów – jesteśmy administratorem tych danych i powierzamy je do przetwarzania FB; FB przetwarza je lub posługuje się dalszymi podmiotami przetwarzającym, także w państwach trzecich;
 2. odnośnie innych danych, jakie udostępniamy o osobach oraz podejmowanych przez nie działaniach na Stronie, np. jej odwiedziny czy zakupy produktów – jesteśmy współadministratorem tych danych razem z FB; zakres wspólnego przetwarzania obejmuje gromadzenie danych i przekazywanie ich do FB; w ramach współadministrowania, FB odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, FB wprowadza również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO w odniesieniu do danych w oferowanych przez siebie narzędziach biznesowych w tym FB Pixel.

Dalsze informacje na temat

 

 

 1. Linki zewnętrzne

 

Na naszej Stronie znajdują się linki zewnętrzne (odnośniki) do wymienionych Portali. Gdy korzysta Pan/Pani z linków, żadne dane nie są przesyłane do Portali, chyba, że jest Pan/Pani zalogowany na swoim koncie użytkownika w odpowiednim portalu społecznościowym. Wówczas po kliknięciu przez w link, portal ten dowie się, skąd do niego trafiłeś.

 

W zakresie pozostałych linków zewnętrznych, jakie mogą znajdować się na Stronie, wskazujemy, że nie odpowiadamy za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez podmioty prowadzące takie zewnętrzne strony. Zalecamy, aby we własnym zakresie weryfikować każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjąć samodzielną decyzję, czy powierzyć im swoje dane osobowe.

Informacje końcowe

 1. Obowiązywanie i zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Zmiana Polityki Prywatności może nastąpić, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie: dane Administratora lub dane innych podmiotów wymienionych w Polityce, informacje o Administratorze i jego działalności, prowadzony proces rekrutacji, bądź warunki technologiczne Strony. Zmiana może także mieć miejsce w celu polepszenia standardu informacji lub ochrony. O zmianie poinformujemy Pana/Panią podczas pierwszego wejścia na Stronę po zmianie Polityki Prywatności.

 

 

 

Przesłanie do nas wypełnionego formularza oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu danych podanych w formularzu. Zgodę możesz odwołać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Szczegóły w Polityce Prywatności (link).

 

 

Przesłanie do nas wiadomości lub inny kontakt z nami oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu udostępnionych danych. Zgodę możesz dowołać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Szczegóły w Polityce Prywatności (link).